Δημοσιεύσεις

publication

Δεκέμβριος 2017

Άρθρο Sigmalive – Πλειστηριασμοί ακινήτων

Πλειστηριασμοί ακινήτων από Τράπεζες
Το Μέρος VIA του Νόμου του 1965 (9/1965) που τέθηκε σε εφαρμογή με τον τροποποιητικό Νόμο 142(Ι) 2014, καθορίζει μια νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων εκ μέρους των Τραπεζών, σε περιπτώσεις όπου δάνειο ή η πιστωτική διευκόλυνση που εξασφαλίζεται από την υποθήκη, δεν αποπληρώνεται κανονικά.
Σύμφωνα με το Νόμο, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προχωρήσει με αυτή την διαδικασία πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου, εφόσον το χρέος που καλύπτεται από την υποθήκη καθίσταται πληρωτέο λόγω υπερημερίας του δανειολήπτη ή [...]

Φεβρουάριος 2017

Divorce in Cyprus (Legal Grounds and Reasons)

Which of the spouses might be held responsible for the divorce
According to article 27 of the wedding law No.104(I)/2003, a wedding (either civil or religious) may be dissolved if the applicant can prove before the family court “the existence of an irretrievable breakdown of the marriage for reasons attributed to the applicant or to both of the spouses which makes the continuance of the marital relationship intolerable for the applicant.
According to article 27 (2) of Law No.104(I)/2003, a) bigamy, b) adultery, [...]

Ιούνιος 2015

Παράλειψη καταβολής μισθού από τον εργοδότη

Σύμφωνα με τον Νόμο, η παράλειψη καταβολής των δεδουλευμένων μισθών από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο, πέραν του ότι παρέχει δικαίωμα στον εργαζόμενο να απαιτήσει ενώπιον του Δικαστηρίου, διάταγμα για να του καταβληθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, αποτελεί επίσης σοβαρό ποινικό αδίκημα εκ μέρους του εργοδότη, το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 15.000 ευρώ ή μέχρι έξι μήνες φυλάκιση είτε και με τις δύο αυτές ποινές.
Περαιτέρω, η μη καταβολή των δεδουλευμένων μισθών, αποτελεί ένα από τους πιο σοβαρούς λόγους [...]

Οι αποκοπές Επιδομάτων και Συντάξεων απο Τράπεζες είναι άκυρες

Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010 (59(I)/2010), οι αποκοπές ή η εκχώρηση οποιωνδήποτε επιδομάτων ή ποσού σύνταξης, όπως π.χ. επιδόματα ανικανότητας, σύνταξη γήρατος χηρείας, είναι παράνομη και άκυρη ακόμη και εάν η αποκοπή έγινε με την συγκατάθεση του δικαιούχου.
Συνεπώς σε πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος Δανειολήπτης μετά από προτροπή της Τράπεζας, με δήλωση του, παρέχει την συγκατάθεση του είτε στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας είτε στην Υπηρεσία Κοινωνικών ασφαλίσεων ότι αποδέχεται την αποκοπή επιδόματος ή σύνταξης προς [...]

Οι οικονομικές επιπτώσεις των δανείων σε ελβετικά φράγκα

Ένας σχετικά μεγάλος αριθμός Κύπριων, την περίοδο κυρίως 2006-2009, είχαν λάβει από εγχώριες Τράπεζες, τα γνωστά πλέον σε όλους «δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο», τα οποία διαφημίζονταν έντονα κατά την περίοδο αυτή από τις Τράπεζες, ως πολύ επωφελή τραπεζικά προϊόντα, τα οποία εξασφάλιζαν προς τον δανειολήπτη πολύ χαμηλά επιτόκια και χαμηλή δόση αποπληρωμής.
Βάσει όμως, συγκεκριμένων ρητρών που περιέχονται στις συμφωνίες των εν λόγω δανείων, οι Τράπεζες είχαν την δυνατότητα να υπολογίζουν λογιστικά την δόση και το οφειλόμενο ποσό του δανείου, [...]