Δίκαιο Πνευματικής ιδιοκτησίας

Δίκαιο Πνευματικής ιδιοκτησίας

Δίκαιο Πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Δικηγορική μας Εταιρεία προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε σχέση με θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και μεταξύ άλλων παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων για απόκτηση, εγγραφή και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Εγγραφή και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο σύμφωνα με το κοινοτικό και διεθνές νομικό πλαίσιο.
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, διαδικασίες για την απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).
  • Υπηρεσίες φορολογικού προγραμματισμού για δικαιώματα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας (royalties).
  • Δικαιοχρησία και δικαιομίσθωση (franchising and licensing).
  • Κατοχύρωση και προστασία Συγγενικών Δικαιωμάτων.
  • Συμβουλές για όλες τις σχετιζόμενες φορολογικές πτυχές.
  • Κατάρτιση συμβάσεων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης των έργων δημιουργών και εκτελεστών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο +357 22432800.

Share this post