Ναυτικό Δίκαιο

Shipping and Maritime Law in Cyprus

Ναυτικό Δίκαιο

Η Κυπριακή σημαία είχε πρωτοφανή προτίμηση τα τελευταία χρόνια και κατέχει πλέον μια εξέχουσα θέση στην παγκόσμια ναυτιλία, κυρίως λόγω του σημαντικού αριθμού διμερών συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Κύπρος όπως επίσης και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το οποίο διατηρείται ακόμη και μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δικηγορική Εταιρεία Χρίστος Παρασκευάς Δ.Ε.Π.Ε. παρέχει νομικές υπηρεσίες στον τομέα του Ναυτικού Δικαίου, συμβουλεύοντας ιδιοκτήτες, διαχειριστές, ναυλωτές, πράκτορες μεταφορών και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εταιρείες σε θέματα αναφορικά με την:

  • Νηολόγηση πλοίων υπό τη σημαία της Κύπρου
  • Έκδοση Ενταλμάτων σύλληψης πλοίων
  • Διεξαγωγή ερευνών στο αρχείο καταχώρησης πλοίων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας
  • Απαιτήσεις που προκύπτουν από απώλειες ή ζημίες φορτίων
  • Διαφορές που προκύπτουν από ναυλώσεις
  • Εγγραφή πλοίων και επιλογή σημαίας
  • Διαφορές που προκύπτουν από συγκρούσεις πλοίων
  • Διαφορές που προκύπτουν από συμβόλαια για την κατασκευή και επιδιόρθωση πλοίων
  • Προβλήματα που σχετίζονται με την εργοδότηση αξιωματικών και πληρώματος
  • Απαιτήσεις σχετικά με προσωπικές βλάβες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πληρώματος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο +357 22432800.

Share this post