Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο & Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Η Δικηγορική μας Εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη σε όλα τα θέματα Εταιρικού Δικαίου ενώ προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσώπηση ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων Εμπορικού Δικαίου.

Ι) Εταιρικό Δίκαιο

Το Εταιρικό Δίκαιο που διέπει την ίδρυση, την ύπαρξη και τη διοίκηση των Κυπριακών Εταιρειών βασίζεται στον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, που αποτελεί και την κύρια πηγή Εταιρικού Δικαίου στην Κύπρο.

Το ευνοϊκό νομικό σύστημα και οι διμερείς φορολογικές συμβάσεις που έχει συνάψει η Κύπρος για φορολογικά θέματα έχουν καταστήσει εξαιρετικά ελκυστική την δημιουργία κυπριακών εταιρειών για επενδυτικούς, επιχειρηματικούς και φορολογικούς σκοπούς.

Οι εργασίες που αναλαμβάνει το γραφείο μας στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου περιλαμβάνουν:

 • Την ίδρυση Κυπριακών και διεθνών εταιρειών
 • Την παροχή έδρας και γραμματέα της εταιρείας
 • Την παροχή εντολοδόχων (nominee) μετόχων και διευθυντών
 • Την διαχείριση και διοίκηση των επιχειρήσεων
 • Οποιεσδήποτε εξειδικευμένες υπηρεσίες
 • Συμφωνίες μετόχων και διοίκηση εταιρειών.
 • Συμφωνίες εξεύρεσης ή αύξησης κεφαλαίου.
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών.
 • Δημιουργία και χρήση εμπιστευμάτων (trusts).
 • Ίδρυση και διάλυση συνεταιρισμών

ΙΙ) Εμπορικό Δίκαιο

Η Δικηγορική μας Εταιρεία συμβουλεύει και αντιπροσωπεύει ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων τους πελάτες μας σε θέματα αντιδικιών που αφορούν εμπορικά θέματα, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Οι υπηρεσίες της Εταιρείας μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • Νομικές Γνωματεύσεις σε διαφορές Μετόχων (Shareholders’ Disputes)
 • Εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων σε αντιδικίες Μετόχων εταιρειών , με ιδιαίτερη έμφαση στην έκδοση ενδιάμεσων διαταγμάτων, όπως π.χ. διατάγματα παγοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Mareva injuctions), διατάγματα αποκάλυψης (Norwich Pharmacal injunctions ) and διατάγματα έρευνας (Anton Piller injunctions )
 • Παράγωγες Αγωγές Μετόχων (Derivative Actions) και Αιτήσεις μετόχων μειοψηφίας
 • Αιτήσεις εκκαθάρισης και διάλυσης εταιρειών από πιστωτές
 • Εκούσιες Αιτήσεις Εκκαθάρισης και Διάλυσης εταιρειών από τα μέλη της εταιρείας
 • Αιτήσεις για διορισμό Προσωρινών ΕκκαθαριστώνΑιτήσεις για αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο +357 22432800.

Share this post