Διοικητικό Δίκαιο

Administrative Law

Διοικητικό Δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο είναι ένας ειδικότερος κλάδος του Δημοσίου Δικαίου, το οποίο ρυθμίζει την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τις σχέσεις της προς τους ιδιώτες, τους καλούμενους «διοικούμενους», και τις άλλες κρατικές λειτουργίες.

Το Διοικητικό Δίκαιο είναι ένας ειδικότερος κλάδος του Δημοσίου Δικαίου, το οποίο ρυθμίζει την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τις σχέσεις της προς τους ιδιώτες, τους καλούμενους «διοικούμενους», και τις άλλες κρατικές λειτουργίες.

Το άρθρο 146 του Συντάγματος παρέχει σε κάθε πρόσωπο του οποίου προσβάλλεται ευθέως ίδιο, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον από οποιαδήποτε πράξη, απόφαση, ή παράλειψη της διοίκησης, να προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο με αίτηση ακύρωσης, αν θεωρεί ότι η πράξη αυτή της διοίκησης παραβιάζει το Σύνταγμα ή τους νόμους.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του Διοικητικού Δικαίου με παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών και με εκπροσώπηση των πελατών μας στα Κυπριακά Δικαστήρια και την καταχώρηση εκ μέρους τους προσφυγής με σκοπό την ακύρωση πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που τους επηρεάζουν.

Οι ακόλουθες αποτελούν μερικές από τις συνηθέστερες περιπτώσεις διοικητικών πράξεων οι οποίες δύνανται να ακυρωθούν με το ένδικο μέσο της προσφυγής

  • Το διάταγμα απαλλοτρίωσης ακίνητης ιδιοκτησίας,
  • Ο διορισμός ή η προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία,
  • Η άρνηση παραχώρησης αδειών κάθε μορφής,
  • Οι αποφάσεις σε πειθαρχική δίκη δημοσίου λειτουργού,
  • Το διάταγμα επίταξης,
  • Η άρνηση χορήγησης πολιτικού ασύλου σε αλλοδαπό.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο +357 22432800.

Share this post