Συνέντευξη – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Συνέντευξη – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Ο κ. Χρίστος Παρασκευάς δικηγόρος και διευθύνων σύμβουλος στην δικηγορική εταιρεία Χρίστος Παρασκευάς ΔΕΠΕ, έδωσε συνεντευξη στην εφημερίδα 24Η στην οποία επηξηγεί τα δικαιώματα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, των εργαζομένων οι οποίοι εργοδοτούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην εν λόγω συνεντευξη, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε στην Κύπρο το φαινόμενο της σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, ως τρόπος οργάνωσης των εργασιακών σχέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα  την καταστρατήγηση των περί αποζημιώσεως διατάξεων και των άλλων ευεργετημάτων που επιφυλάσσει η εργατική
νομοθεσία στις συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Προς αντιμετώπιση της  πιο πάνω καταχρηστικής υπερχρήσης μορφών συμβάσεων ορισμένου χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην έκδοση της κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ  ενώ η Κύπριακή Βουλή ψήφισε την θέσπιση του Νόμου 98(Ι)/2003 ο οποίος έχει σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η πιο σημαντική ρύθμιση της πιο πάνω Νομοθεσίας είναι το δικαίωμα που παρέχεται στους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου πλέον να καθίστανται ως εργαζόμενοι αόριστου χρόνου εφόσον αυτοί εργοδοτούνται για συνολική περίοδο 30 μηνών με μία σύμβαση ή διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Επίσης οποιαδήποτε πρόνοια στη σύμβαση αυτή η οποία περιορίζει τη διάρκεια της δεν θα ισχύει, εκτός εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η εργοδότηση του εργοδοτουμένου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους.

Περαιτέρω, βάσει της σχετικής Νομοθεσίας ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου ισότιμα και να τους παρέχουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας. 

Κάθε εργαζόμενος που επιθυμεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματα του ως αναφέρονται πιο πάνω, μπορούν να  αποταθούν με Αίτηση τους στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Δηλαδή, σε περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει εργοδότηση 30 μηνών και ο εργοδότης δεν έχει προχωρήσει στην μετατροπή της σύμβασης του σε αορίστου χρόνου, τότε ο εργαζόμενος με Αίτηση του μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο την έκδοση   σχετικού διατάγματος. Επίσης σε περιπτώσεις που τα δικαίωματα και οι όροι εργασίας εργαζόμενου ορισμένου χρόνου τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, έχουν την δυνατότητα να καταχωρούν σχετική Αίτηση στο Δικαστήριο εργατικών διαφορών προς απάλειψη της διάκρισης αυτής.

Διαβάσετε ολόκληρη την συνεντεξη εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργασιάκα σας δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους μας στο τμήμα εργασιακών σχέσεων στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο 22432800

 

Share this post