Είσαι εγγυητής; Μάθε όλα τα δικαιώματα σου! Συνέντευξη

Είσαι εγγυητής; Μάθε όλα τα δικαιώματα σου! Συνέντευξη

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε συνέντευξη του δικηγόρου της εταιρείας μας κ. Χρίστου Παρασκευά στην πολύ γνωστή ηλεκτρονική εφημερίδα24Η, στην οποία αναλύονται τα δικαιώματα των εγγυητών, βάσει της σχετικής Νομοθεσίας. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την συνεντευξη εδώ.

Οι κυριότερες Νομοθεσίες που ρυθμίζουν τις συμφωνίες εγγύησης είναι αφενός ο περι Συμβάσεων Νόμος ο οποίος ρυθμίζει γενικά όλες τις συμφωνίες εγγυήσεως όπως επίσης και ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος 197(1)/2003 ο οποίος όμως διέπει μόνο συγκεκριμένες συμφωνίες εγγυήσεως και βάσει του οποίου παρέχονται συγκεκριμένα δικαιώματα στους εγγυητές προς προστασία τους.

Σύμφωνα με την Νομοθεσία, κάθε εγγυητής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, στις πιο κάτω περιπτώσεις

  • Εφόσον η Τράπεζα προχωρήσει στην σύναψη συμφωνίας με τον πρωτοφειλέτη, με την οποία απαλλάσσεται ο πρωτοφειλέτης, ή η Τράπεζα προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη η οποία επιφέρει κατά νόμο απαλλαγή του πρωτοφειλέτη.
  • Εφόσον το τραπεζκό ίδρυμα προβαίνει σε συμβιβασμό με τον πρωτοφειλέτη, ή υπόσχεται να δώσει παράταση του χρόνου εκπλήρωσης προς τον πρωτοφειλέτη ή προβαίνει σε συμφωνία να μην ενάγει τον πρωτοφειλέτη, ο εγγυητής μπορεί να απαλλαχθεί από την εγγύηση του, αν τα πιο πάνω γίνουν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του.
  • Σε περίπτωση που ήταν γνωστό στην Τράπεζα κατά την ημήρα υπογραφής της σύμβασης εγγύησης, όποιοδήποτε δεδομένο ή γεγονός το οποίο πιθανόν παραβλάπτει  τα δικαιώματα του εγγυητήόπως π.χ. η αφερεγγυότητα του πρωτοφειλέτη

Ποια είναι τα δικαιώματα που παρέχει στους εγγυητές ο περί προστασίας ορισμένης κατηγορίας εγγυητών ;

Στον εν λόγω Νόμο, προβλέπεται αρχικά το δικαίωμα πληροφόρησης του εγγυητή από την Τράπεζα πριν την υπογραφή της συμφωνίας εγγύησης για τα πιο κάτω.

• το ποσό και τα επιτόκια του δανείου, τον τρόπο και το χρόνο αποπληρωμής του δανείου από τον πρωτοφειλέτη,

• το ποσό έκαστης δόσης και την ημερομηνία αποπληρωμής αυτής,

• το ποσοστό του τόκου που χρεώνεται σε περίπτωση υπερημερίας ή αθέτησης οιασδήποτε υποχρέωσης του πρωτοφειλέτη,

• σε περίπτωση συνεγγυητών: τα ονόματα αυτών και αν εγγυούνται μέρος ή ολόκληρο το ποσό.

Επίσης η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να παραδώσει προς τον εγγυητή «Δήλωση της Περιουσιακής Κατάστασης του πρωτοφειλέτη» ώστε ο εγγυητής να γνωρίζει την οικονομική κατάσταση του πρωτοφειλέτη που θα εγγυηθεί.

Περαιτέρω, βάσει της Νομοθεσίας, εφόσον ο δανειολήπτης παραλείπει να καταβάλλει την δόση του δανείου του για τρείς μηνές, τότε η Τράπεζα έχει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς τον εγγυητή για την καθυστέρηση καταβολής των δόσεων αυτών από τον δανειολήπτη. Αν η παράλειψη της Τράπεζας έχει ως απότελεσμα να παραβλαπτεί η τελική ικανοποίηση του εγγυητή από τον δανειολήπτη, τότε απαλλάσεταιο ο εγγυητής ενώ ενδεχομένως να συνιστά παράβαση της σύμβασης εγγύησης εκ μέρους της Τράπεζας.

Ποια άλλα δικαιώματα παρέχει ο Νόμος στους εγγυητές;

Βάσει του περί προστασίας ορισμένης κατηγορίας εγγυητών, σε περιπτώσεις όπου ο πρωτοφειλετης έχει προβεί σε μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του σε τρίτο πρόσωπο, ενόσω εξακολουθεί να οφείλει στην Τράπεζα, ο εγγυητής μπορεί να αιτηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου την ακύρωση της μεταβίβασης αυτής.

Επίσης ο εγγυητής έχει κατοχυρωμένο το δικαιώμα του να ζητήσει από το Δικαστήριο την αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης εναντίον του για χρέος του δανειολήπτη ώστε να απαγορεύεται στην Τράπεζα να προχωρήσει σε μέτρα εκτέλεσης εναντίον του, εφόσον αποδειχθεί στο Δικαστήριο ότι ο πρωτοφειλέτης έχει την οικονομική δυνατότητα να ικανοποιήσει την εξ’ αποφάσεως οφειλή του προς την Τράπεζα.»

 Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματα τόσο δανειολειπτών όσο και εγγυητών βάσει του Τραπεζικού δικαίου μπορείτε να επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα της δικηγορικής μας εταιρείας στο σύνδεσμο εδώ.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την δικηγορική μας εταιρεία Χρίστος Παρασκευάς ΔΕΠΕ στο email info@paraskevasllc.com και στο τηλέφωνο 22 432800.

 

Share this post